UNIRISCO Galicia

  • Name UNIRISCO Galicia
  • Categoría Servizos

UNIRISCO Galicia é a primeira sociedade de capital risco Universitaria. Esta constituíuse en Novembro de 2000 baixo a iniciativa da Universidade de Santiago co obxectivo de promover a creación de empresas que aproveiten o coñecemento xerado pola Universidade, mediante operacións de investimento temporal no capital destas ou outros instrumentos financeiros, sempre baixo criterios de rendibilidade e creación de emprego.

www.unirisco.com