A Covid-19 fai emerxer as potencialidades do sector biotecnolóxico galego